Ashok Leyland Ltd
Mr. Krishnan Sadagopan  Senior Vice President Engines Development 
1, Sardar Patel Road,
Guindy
Chennai 600 032 
Phone : +91-44-2220-6000/ +91-44-2220-6133 
Email : Krishnan.Sadagopan@ashokleyland.com